Vilkår og Betingelser

Servicevilkår Aftalens omfang:
Loppekortet formidler booking af stadepladser.
Loppekortet er ikke ansvarlige for afholdelse af markedet.
Markeder:

Arrangøren accepterer, at Loppekortet opbevarer information om arrangøren og arrangørens markeder. Virksomhedsinformation bliver ikke delt med kunder eller tredjepart. Markedsinformation offentliggøres på loppekortet.dk til stadelejere og markedsgæster, og arrangøren har ansvaret for, at denne information er korrekt og fyldestgørende. Markedsarrangøren kan frit ændre i egne markeder, hvis der endnu ikke er bekræftet nogen stadebookinger. Når en eller flere stadebookinger er gennemført er det ikke muligt at ændre i markedssiden. Loppekortet kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet systemnedbrud, svigt i underleverandørers systemer eller lign.

Markedsinformation:

Markedsarrangøren er ansvarlig for, at markedsarrarrangørens anvendte materiale, f.eks. tekst og billeder ikke krænker tredjemands rettigheder. Loppekortet kan ikke drages til ansvar for markedsarrangørens materiale, og markedsarrangøren har pligt til i enhver henseende at skadesløsholde Loppekortet for enhver omkostning i forbindelse med mulige retskrænkelser.

Aflysning:

Skulle markedsarrangøren finde det nødvendigt at aflyse et marked skal markedsarrangøren hurtigts muligt gøre Loppekortet opmærksom på dette. Det skal ske inden markedets planlagte start og inden for rimelig tid. Loppekortet vil derefter tilbageføre stadebookeres penge så hurtigt som muligt. Loppekortets gebyr og betalingsgebyrer tilbageføres ikke.

Priser og gebyrer:

Markedsarrangøren fastsætter selv markeders indgangspriser og priserne for hver enkelt stade på det pågældende marked. Loppekortet opkræver et gebyr hos stadebookere, der alene tilfalder Loppekortet. Følgende gebyrer gælder for markedsbooking gennem Loppekortet:

Stadepris Og Loppekortets gebyr:

Kort-/betalingsgebyr opkræves automatisk gennem betalingssystemet Quickpay. Dette gebyr opkræves af indløserne NETS for Dankort og Clearhaus for VISA og MasterCard og vil automatisk være det af indløseren fastsatte gebyr. Find mere på hhv. www.nets.dk og www.clearhaus.com.

Afregning:

Ved booking af markedsstader modtager Loppekortet betaling fra stadebookeren. Loppekortet udbetaler den betalte stadepris til markedsarrangøren, under forudsætning af at markedet er afholdt og købet er effektueret. Udbetalingen forfalder til betaling inden for 3 arbejdsdage efter markedets afslutning. Loppekortet skal i tilfælde af aflysning kunne refundere stadebookerens betaling, og endelig udbetaling til markedsarrangøren foretages derfor efter markedets gennemførelse.

Aflysning:

Såfremt markedsarrangøren ikke gennemfører markedet, er markedsarrangøren, markedsarrangørens konkursbo eller den eller de som markedsarrangøren måtte have overført rettighederne til i henhold til denne kontrakt ikke berettiget til noget vederlag for det/de aflyste/ikke gennemførte markeder, og Loppekortet refunderer købesummen med fradrag af billet- og betalingsgebyrer til stadekøberne. Markedsarrangøren kan ikke rejse krav overfor hverken Loppekortet eller stadekøberne om betaling af noget beløb i anledning af ikke afholdte markeder medmindre disse er direkte skyld i aflysningen. Loppekortet er ikke forpligtet til at forrente noget beløb over for hverken markedsarrangøren eller stadekøberne.

Ansvar:

Loppekortet er alene ansvarlige for at formidle booking af stadeplads.

Loppekortet er ikke ansvarlige for afholdelse af markedet og påtager sig intet ansvar over for stadekøberne for markedsarrangørenes gøren.

Markedsarrangøren alene er ansvarlig for rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der indtastes på markedsarrangørens marked på www.loppekortet.dk. Skulle Loppekortet modtage opkrævning fra NETS, TELLER eller anden betalingsformidler på tilbagebetaling af kortbetaling, viderefaktureres beløbet til markedsarrangøren, og beløbet modregnes i markedsarrangørens tilgodehavende beløb. Såfremt markedsarrangøren ikke har noget tilgodehavende beløb hos Loppekortet skal markedsarrangøren inden 7 dage betale Loppekortet det fakturerede beløb.

BETALING foretages umiddelbart efter bekræftelse af bestilling.

Husk at tilføje oplysninger om navn og marked når du betaler.

Ved afbud senere end 30 dage før det tilmeldte marked refunderes 50% af stadelejen. Ved afbud senere end 15 dage før det tilmeldte marked refunderes stadelejen ikke.

Når du indgår aftale med Loppekortet omkring stadeleje til vore Loppe- og Kræmmermarkeder, giver du samtidige samtykke til, at vi må indsamle, registrere, opbevare og behandle dine personoplysninger i henhold til persondatalovgivningen. Det drejer sig om navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og evt. CVRnr. Du kan til enhver tid få indsigt i hvilke oplysninger vi har om dig, ligesom du altid kan få os til at slette og/eller rette oplysninger.